🟠ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
- การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง
- ตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้อง

🟠ข้อห้าม-ความผิด การเลือกตั้ง สส.