ประวัติความเป็นมา

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงาน และเขตอำนาจการรับผิดชอบกฎกระทรวง หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2552 เป็นหน่วยงานสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ขอใช้ประโยชน์จาก อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวแพ ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ ที่ ตช 0029.6/4096 ลง 23 ก.ย. 2552 โดยเทศบาลนครพิษณุโลกได้อนุญาตให้ใช้อาคารดังกล่าว ตามหนังสือที่ พล 52001/6411 ลง 1 ต.ค. 2552 เพื่อเป็นที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 และเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 887/4-5 ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ต่อมาตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง บนพื้นที่ของที่ราชพัสดุเลขที่ พล.426 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 377 กิโลเมตร
แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ พื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอวชิรบารมี และกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้ พื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก พื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุโขทัย และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันออก พื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับพื้นที่รับผิดชอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ภารกิจงานตรวจคนเข้าเมือง