ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ตม.จว.พิษณุโลก จัดประชุมบริหารราชการ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.พิษณุโลกได้ถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง