ภายใต้การอำนวยการของ พลตำรวจตรี ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 และ พันตำรวจเอก แมน รัตนประทีป รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ที่สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ดำเนินการประสานความร่วมมือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมูลนิธิและสถานศึกษามาประชุมและจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการการปฏิบัติในการดำเนินการตรวจสอบคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้อยู่ผิดวัตถุประสงค์ตามเหตุผลที่ได้ยื่นร้องไว้

ดังนั้น ในวันนี้ (21 ธ.ค.65) เวลา 10.30 น. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก นำโดย พันตำรวจโท
รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานบริการคนต่างด้าวและ
งานสืบสวนปรามปราม จึงได้จัดการประชุมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก กับ
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก , ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก , สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดพิษณุโลก และ สถานศึกษาของรัฐ
และเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก

Tags